Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi společností Dekomark s.r.o. , se sídlem Trnová 295, Trnová , IČO: 24130621, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném [soud], oddíl [číslo], vložka [číslo] (dále jen „Dodavatel“) a jejím obchodním partnerem (dále jen „Odběratel“).

1.2. Tyto Podmínky mají přednost před jakýmkoli jiným ujednáním nebo dohodou mezi Dodavatelem a Odběratelem, pokud se písemně nedomluví na opačných podmínkách.

II. Předmět smlouvy

2.1. Dodavatel se zavazuje dodat Odběrateli určité zboží nebo poskytnout určité služby (dále jen „Zboží“) ve shodě s objednávkou Odběratele a na základě dohodnutých specifikací.

2.2. Odběratel se zavazuje převzít Zboží a zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu v souladu s ustanoveními těchto Podmínek.

III. Objednávka a dodání

3.1. Objednávky Zboží musí být provedeny písemně a podepsány oprávněným zástupcem Odběratele.

3.2. Dodavatel potvrdí přijetí objednávky a informuje Odběratele o termínech dodání.

3.3. Dodání Zboží bude provedeno na dohodnuté místo a v souladu s dodacími podmínkami specifikovanými Dodavatelem.

IV. Cena a platba

4.1. Cena Zboží je uvedena v cenové nabídce Dodavatele nebo ve smlouvě mezi Dodavatelem a Odběratelem.

4.2. Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli dohodnutou cenu za Zboží v souladu s platebními podmínkami uvedenými v fakturách nebo ve smlouvě.

4.3. Veškeré platby musí být provedeny v českých korunách, ledaže se písemně dohodne jinak.

V. Záruka a reklamace

5.1. Dodavatel poskytne Odběrateli záruku na Zboží po dobu 2 měsíců ode dne převzetí Zboží. Tato záruka bude poskytována v souladu s platnými právními předpisy a ustanoveními výrobních záruk.

5.2. Odběratel je povinen přezkoumat Zboží po dodání a neprodleně oznámit Dodavateli jakékoliv vady nebo nesrovnalosti.

VI. Odpovědnost

6.1. Dodavatel neodpovídá za škody způsobené Odběrateli v souvislosti s užíváním Zboží, pokud takové škody nevznikly závažným porušením smlouvy ze strany Dodavatele.

VII. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto Podmínky představují úplnou smluvní dohodu mezi Dodavatelem a Odběratelem a nahrazují všechny předchozí ústní nebo písemné dohody mezi stranami.

7.2. Žádné změny nebo dodatky k těmto Podmínkám nebudou platné, pokud nebudou učiněny písemně a podepsány oběma stranami.

VIII. Ochrana osobních údajů

8.1. Dodavatel a Odběratel se zavazují dodržovat platné zákony o ochraně osobních údajů a zpracování osobních údajů v souladu se Směrnicí Evropské unie 2016/679 (GDPR) a ostatními relevantními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.
8.2. Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na webové stránce Dodavatele na ochranu osobních údajů.