Ochrana osobních údajů

Společnost A a společnost B jsou obě české společnosti, které uzavírají obchodní dohodu o poskytování služeb. Během této spolupráce společnost A získává určité osobní údaje od společnosti B, jako jsou jména kontaktů, e-mailové adresy a telefonní čísla.

Ochrana osobních údajů je důležitou součástí této dohody a obě strany se zavazují dodržovat platné zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů v České republice, zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Společnost A a společnost B se dohodnou na následujících zásadách ochrany osobních údajů:

  1. Účel zpracování: Společnost A bude zpracovávat osobní údaje společnosti B pouze za účelem poskytování sjednaných služeb. Údaje nebudou použity pro žádné jiné účely bez předchozího písemného souhlasu společnosti B.
  2. Zodpovědnost: Společnost A se zavazuje, že bude zodpovědná za zabezpečení a ochranu osobních údajů, které od společnosti B obdrží. To zahrnuje přijetí vhodných technických a organizačních opatření k minimalizaci rizik ztráty, zneužití, neoprávněného přístupu nebo úniku osobních údajů.
  3. Přístupová práva: Společnost B bude mít právo kdykoli požadovat přístup k osobním údajům, které o ní společnost A zpracovává. Společnost A poskytne společnosti B veškeré požadované informace a provede nezbytné opravy nebo smazání osobních údajů, pokud je to žádoucí.
  4. Přenos osobních údajů třetím stranám: Společnost A nebude bez předchozího písemného souhlasu společnosti B přenášet osobní údaje společnosti B třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování sjednaných služeb. V takovém případě společnost A zaručí, že třetí strana dodržuje stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako ona sama.
  5. Doba uchovávání údajů: Společnost A bude uchovávat osobní údaje společnosti B pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, a následně je smaže nebo anonymizuje.
  6. Bezpečnostní opatření: Společnost A přijme veškerá nezbytná bezpečnostní opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo poškozením. To zahrnuje použití šifrování, firemní politiky pro přístup k údajům, školení zaměstnanců a pravidelné kontroly bezpečnostních opatření.

V rámci této dohody o poskytování služeb se společnost A a společnost B zavazují k dodržování platných obchodních podmínek společnosti A, které obsahují podrobné informace o právech a povinnostech obou stran. Součástí těchto obchodních podmínek je také ustanovení o ochraně osobních údajů, které upravuje způsob zpracování a ochrany osobních údajů v souladu se zákonem a nařízeními platnými v České republice. Obě strany souhlasí, že budou dodržovat tato ustanovení týkající se ochrany osobních údajů při provádění veškerých činností spojených s touto dohodou